از جدول زیر طرح و ارتفاع
ظرف را انتخاب نمایید

از جدول زیر طرح و ارتفاع
ظرف را انتخاب نمایید