تماس با کریستال تک

آدرس دفتر مرکزی:

ایران – مشهد – خیابان خسروی نو نبش اندرزگو ۱۴ طبقه اول – پلاک ۳۸۱

تلفن دفتر مرکزی:

۶۴ ۲۴ ۳۲۲۱ (۵۱ - ۹۸+)
۲ - ۹۱ ۸۸ ۳۲۲۱

تلفن کارخانه:

۳۰ ۳۱ ۳۳۸۵
۴۴ ۲۲ ۳۳۸۵ (۵۱ - ۹۸+)

فکس :

۰۱ ۷۳ ۳۲۲۲ (۵۱ - ۹۸+)

موبایل:

۰۹۱۵۴۷۴۸۴۴۷

تماس با کریستال تک

آدرس دفتر مرکزی:

ایران – مشهد – خیابان خسروی نو
نبش اندرزگو ۱۴ طبقه اول – پلاک ۳۸۱

تلفن دفتر مرکزی:

۶۴ ۲۴ ۳۲۲۱ (۵۱ - ۹۸+)
۲ - ۹۱ ۸۸ ۳۲۲۱

تلفن کانال های ارتباطی:

9154748447 (۹۸+)

فکس :

۰۱ ۷۳ ۳۲۲۲ (۵۱ - ۹۸+)

موبایل:

9154748447 (۹۸+)